แหล่งโบราณสถานพุกามของเมียนมาร์ ได้กลายเป็นรายการที่สองของเมียนมาร์ในรายการมรดกโลก

คณะกรรมการมรดกโลกขององค์การยูเนสโกได้จารึกสถานที่แห่งนี้ไว้ให้เป็นแหล่งมรดกโลกในลำดับที่ 43 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองบากูของอาเซอร์ไบจาน

พุกามประกอบด้วยเจดีย์ วัด อาราม ป้อมปราการ และอนุสรณ์สถานต่าง ๆ ที่ยังคงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันมากกว่า 3,500 องค์ ตามรายการอย่างเป็นทางการของกรมโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สถานที่เหล่านี้ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ที่มีทั้งสถานที่ทางโบราณคดี และร่องรอยของการจัดการระบบน้ำในสมัยโบราณ

การที่ได้รับการรับรองว่าเป็นแหล่งมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกได้นั้น สถานที่นั้นๆต้องมีความโดดเด่นและสำคัญอย่างยิ่งทางวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาคมระหว่างประเทศในการอนุรักษ์มรดกโลก เพื่อเป็นการส่งต่อวัฒนธรรมสู่คนรุ่นปัจจุบันและอนาคตของมนุษยชาติสืบต่อไป

พุกามเป็นหนึ่งใน 36 รายชื่อที่ถูกเสนอภายใต้การพิจารณารับรองให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการตัดสินขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ 21 คนของคณะกรรมการมรดกโลก

หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2557 องค์การยูเนสโกได้พิจารณาเพิ่มเมืองโบราณ ปยู – ฮานลิน, เบคทาโน และ ศรีเกษตรา ให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย