Blog

เรื่องราวของเจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์ชเวดากองที่เหลืองอร่ามเรืองรองด้วยสีทองเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในย่างกุ้ง นับเป็นเมืองหลวงแห่งการค้าของเมียนมาร์ การกล่าวว่าเจดีย์นี้มีความงดงามตระการตาดูจะเป็นการกล่าวอ้างที่น้อยเกินไป เพราะเจดีย์ชเวดากองแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของเมียนมาร์ที่มีมายาวนานหลายต่อหลายศตวรรษ ผู้คนนับล้านในเมียนมาร์และชาวต่างชาติต่างยกย่องให้เป็นสถานที่ทรงคุณค่าเปรียบเสมือนมงกุฎของประเทศ นอกจากจะถูกจัดให้เป็นหนึ่งในมรดกของย่างกุ้งแล้ว เจดีย์ชเวดากองยังเป็นอนุสาวรีย์ทางพุทธศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญอย่างยิ่งในเมียนมาร์ จัดเป็นหนึ่งในพุทธเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุ(เส้นผม)ของพระพุทธเจ้าไว้ในส่วนกลางขององค์เจดีย์ องค์เจดีย์นี้มีสถาปัตยกรรมโครงสร้างที่โดดเด่นจากการถูกปิดด้วยแผ่นทองคำทั้งองค์ และส่วนด้านบนเจดีย์ประดับด้วยเพชรมากกว่า 4,000 เม็ด เจดีย์นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงก้อนอิฐของโครงสร้างทองคำเท่านั้น องค์เจดีย์ทั้งหมดมีทางเข้าออกสี่ทางที่แยกออกจากกัน และมีระเบียงทางเดินที่พระสงฆ์เท่านั้นสามารถเดินได้ ประชาชนต่างพากันมาบริจาคทองเพื่อสมทบทุนบำรุงรักษาเจดีย์อย่างต่อเนื่องเสมอมา เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของเจดีย์ ตามที่นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า เจดีย์ชเวดากองถูกสร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 10 โดยชาวมอญ อย่างไรก็ตาม มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมากล่าวไว้ว่าเจดีย์ถูกสร้างขึ้นมากว่า 2,600 ปีหลังจากมีเหตุการณ์ที่พ่อค้าสองคนพี่น้อง คือตปุสสะและภัลลิกะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงพระองค์ยังทรงพระชนชีพและได้รับพระเกศามาจำนวนแปดเส้น เมื่อสองพี่น้องกลับมาถึงเมียนมาร์ ได้เก็บพระเกศาธาตุนี้ไว้ในผอบทองพร้อมกับพระธาตุอื่น ๆ ในเนินเขาสิงคุตระ เรื่องยังเล่าต่อว่าเมื่อเจ้าเมืองพระเจ้าโอ๊กกะละปะเปิดผอบก็บังเกิดปาฏิหาริย์ แสงสว่างส่องประกายไปทั่วทั้งแผ่นดินรวมถึงสวรรค์และนรก วิญญาณของผู้คนได้รับการปลดปล่อย คนตาบอดกลับมองเห็นอีกครั้ง คนหูหนวกเริ่มได้ยินเสียง คนใบ้เริ่มพูดได้อย่างชัดเจน จากเหตุการณ์อันปาฏิหาริย์เหล่านี้ เจ้าเมืองจึงทรงตัดสินพระทัยสร้างเจดีย์นี้ขึ้น Read More …