Myanmar ประกอบไปด้วย 7 รัฐ, 7 เขตและ 1 ดินแดนสหภาพ แต่ละรัฐและเขตมีรัฐบาลระดับเขตเป็นของตนเอง ตำแหน่งประมุขแห่งรัฐหรือเขต คือ มุขยมนตรี สมาชิกคณะรัฐมนตรีของกระทรวงมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับรัฐมนตรีของรัฐหรือเขต คณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยมุขยมนตรี, รัฐมนตรีและบรรดาผู้แทนราษฎรของรัฐ

ดินแดนสหภาพ

กรุง NAY PYI TAW

ดินแดนสหภาพของกรุง Nay Pyi Taw ล้อมรอบเมืองหลวงของ Myanmar ซึ่งก็คือ กรุง Nay Pyi Taw นั่นเอง เมืองหลวงแห่งนี้เป็นเมืองที่มีการวางแผนซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาสหภาพ, ศาลฎีกา, ทำเนียบประธานาธิบดี, บ้านพักรัฐมนตรีและสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานรัฐบาลและกองทัพ

เขตต่างๆ ของ MYANMAR

รัฐต่างๆ ของ MYANMAR