Myanmar gồm 7 bang, 7 khu và 1 lãnh thổ liên bang. Mỗi Bang và Vùng có chính phủ khu vực riêng. Đứng đầu một bang hoặc khu là Thủ hiến. Các thành viên của nội các có các nhiệm kỳ giống các Bộ trưởng của Bang hoặc Khu. Nội các bao gồm Thủ hiến, các Bộ trưởng và Người ủng hộ bang.

LÃNH THỔ LIÊN BANG

NAY PYI TAW

Lãnh thổ liên bang Nay Pyi Taw bao quanh thành phố thủ đô của Myanmar là Nay Pyi Taw. Thành phố thủ đô là một thành phố được quy hoạch cho Quốc hội Liên bang, Tòa án tối cao, Phủ chủ tịch, những nơi cư trú chính thức của các Bộ trưởng và các trụ sở của các bộ trong chính phủ và quân đội.

CÁC KHU CỦA MYANMAR

CÁC BANG CỦA MYANMAR